Научни публикации

Eck, W., Ivanov, R., Zwei Votivinschriften aus Ratiaria in der Provinz Moesia Superior.

Kuzmanov, G., 1998, Spatantike Glasierte Keramik aus Bulgarien. - Archaeologia Bulgarica, II, 1, 81-95

Атанаова, Й., 1995, Археологически проучвания на западната крепостна стена на Рациария (1976-1985). – ИМСЗБ, 1995, 23, 59-85

Атанасова-Георгиева, Й., Митова-Джонова, Д., 1985, Антична пластика от Видинския музей. София

Бассанович, И., 1894, Към епиграфиката и археологията на Горна и Долна Мизия. - Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, ХІ, 55-67

Велков, В., 1930-1931, Новооткрити старини. – ИБАИ, 1930-1931, VІ, 302-313

Велков, В., Атанасова, Й., 1967, Латински надписи от Рациария. - Известия на Археологическия институт, ХХХ, 143-156

Динчев В., 2002, Рациария (Ratiaria). – Римски и ранновизантийски градове в България, Том І, София, 2002, 13-28

Добруски, В., 1890, Археологически издирвания в Западна България. - Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, ІІ, 1-45

Дякович, Б., 1904, Археологически излет в крайдунавска България. - Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, ХХ, 1-56

Илиев, Й., 2004, Възникване и развитие на Colonia Ulpia Ratiaria – Студентска научна сесия. Сборник доклади. Смолян, 2004, 26-32

Илиев, Й., 2005, Епиграфски и археологически данни за религиозния живот в Рациария (І - ІІІ в.). - Студентска научна сесия. Студентско научно и художествено творчество. Смолян, 2005, 46-65

Илиев, Й., 2006, Икономиката на Рациария (106 - 271 г.). - Студентска научна сесия. Студентско научно и художествено творчество. Смолян, 2006, 65-86

Карадимитрова, К., 2005, Нови посветителни надписи от Рациария. - Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2, 207-221

Кацаров, Г., 1911, Антични паметници из България. – ИБАД, 1911, ІІ, 175-190

Лука, К., 2011, Археологическо наблюдение на обект "Калето" до с. Арчар, Община Димово, Област Видин. Colonia Ulpia Traiana Ratiaria.- Археологически открития и разкопки през 2010 г., София, 2011, 271-273

Лука, К., 2011, Рациария - изгубеният град. - сп. Будител, 3 (17), 2010, 33-48

Лука, К., 2011, Теренни обхождания на територията на Община Димово и Община Белоградчик, Област Видин. - Археологически открития и разкопки през 2010 г., София, 2011, 531-533

Недев, Н., Върху историята на древния римски град Рациария. Видин, 1911

Пашански, Л., Ще ви разкажа за "Рациария".

Филов, Б., 1911, Новооткрити старини. – ИАИ, 1911, ІІ

Филов, Б., 1912-1913, Новооткрити старини. – ИАИ, 1912-1913, ІІІ