Преписки и актове

ПРОТОКОЛ за определяне граници, охранителна зона и режи за ползване територията на археологическия паметник на културата – "Античен град - Рациария".

ПЛАН за земеразделяне с. Арчар 1999 г.

ЗАПОВЕД на Директора на НИПК за изготвяне на предложения относно необходимите действия за ограничаване и спиране на незаконната иманярска инвазия на територията на Рациария (2001 г.).

ПРОТОКОЛ относно масирана иманярска инвазия в границите и охранителната зона на археологическия паметник на културата "Античен град - Рациария" (2001 г.).

ПИСМО на Областния управител на Области Видин до Председателя на Поземлена комисия гр. Димово (19.02.2001 г.).

ПИСМО на НИПК до Община Димово (8.05.2002 г.).

ПИСМО на Общинска администрация гр. Димово до Председателя на Общинска поземлена комисия гр. Димово (13.06.2002 г.).

ПИСМО на Общинска администрация гр. Димово до НИПК (18.06.2002 г.).

ПИСМО на Областния управител на Области Видин до Общинска администрация гр. Димово и Председателя на Поземлена комисия гр. Димово (05.06.2002 г.).

ПИСМО на Министъра на културата до Областния управител на Области Видин (12.08.2002 г.).

ПИСМО до Народните представители Николай Камов и Бойко Радоев относно оформяне на питане в Народното събрание към Министъра на културата за предприетите мерки от Министерството по опазване на "Античен град - Рациария".

ПИСМО на Областния управител на Области Видин до Кмета на Община Димово и Общинска служба "Земеделие и гори" гр. Димово (05.07.2004 г.).

ПИСМО на Общинска администрация гр. Димово до Областния управител на Области Видин (20.07.2004 г.).

ПИСМО на Министъра на културата до Кмета на Община Димово и Областния управител на Области Видин (01.11.2004 г.).

ПИСМО на Общинска администрация гр. Димово до Министъра на културата (9.11.2004 г.).

ПИСМО на Красимира Лука (научен ръководител на античен обект Conbustica до с. Кладоруб, общ. Димово) до Директора на Регионален Исторически музей Видин (24.08.2009 г.).

ПИСМО на Красимира Лука (заместник научен ръководител на теренни обхождания на територията на Община Димово) до Главния Директор на Главна дирекция ИОКН (19.04.2010 г.).

ПИСМО на Красимира Лука (заместник научен ръководител на теренни обхождания на територията на Община Димово) до Министъра на културата (07.06.2010 г.).

ЗАПОВЕД на Министъра на културата за приемане в защитена площ на Община Димово и организиране условията за съхраняване, опазване и експониране на движими културни ценности от територията на Рациария (11.10.2010 г.).

РАЗРЕШЕНИЕ за спасително археологическо проучване на обект Калето до с. Арчар (21.10.2010 г.).

ПРОТОКОЛ за предаване за съхранение в читалище "Образование" с. Арчар на движими културни ценности, произхождащи от територията на Рациария (25.11.2010 г.).

ПИСМО на Красимира Лука (научен ръководител на античен обект Калето до с. Арчар) до Директора на Регионален Исторически музей Видин (23.11.2010 г.).

ПИСМО на Директора на Регионален Исторически музей Видин до Красимира Лука (научен ръководител на античен обект Калето до с. Арчар) (25.11.2010 г.).

ДОКЛАД до Министъра на културата от Красимира Лука (научен ръководител на античен обект Калето до с. Арчар) (09.03.2011 г.)

ЗАПОВЕД на Министъра на културата за приемане в защитена площ на Община Димово и организиране условията за съхраняване, опазване и експониране на движими културни ценности от територията на Рациария (19.05.2011 г.).

ПИСМО на Красимира Лука (научен ръководител на античен обект Калето до с. Арчар) до Министъра на културата (09.09.2011 г.).