Преписки и актове

ПРОТОКОЛ за определяне граници, охранителна зона и режи за ползване територията на археологическия паметник на културата – "Античен град - Рациария".

ПЛАН за земеразделяне с. Арчар 1999 г.

ЗАПОВЕД на Директора на НИПК за изготвяне на предложения относно необходимите действия за ограничаване и спиране на незаконната иманярска инвазия на територията на Рациария (2001 г.).

ПРОТОКОЛ относно масирана иманярска инвазия в границите и охранителната зона на археологическия паметник на културата "Античен град - Рациария" (2001 г.).

ПИСМО на Областния управител на Области Видин до Председателя на Поземлена комисия гр. Димово (19.02.2001 г.).

ПИСМО на НИПК до Община Димово (8.05.2002 г.).

ПИСМО на Общинска администрация гр. Димово до Председателя на Общинска поземлена комисия гр. Димово (13.06.2002 г.).

ПИСМО на Общинска администрация гр. Димово до НИПК (18.06.2002 г.).

ПИСМО на Областния управител на Области Видин до Общинска администрация гр. Димово и Председателя на Поземлена комисия гр. Димово (05.06.2002 г.).

ПИСМО на Министъра на културата до Областния управител на Области Видин (12.08.2002 г.).

ПИСМО до Народните представители Николай Камов и Бойко Радоев относно оформяне на питане в Народното събрание към Министъра на културата за предприетите мерки от Министерството по опазване на "Античен град - Рациария".

ПИСМО на Областния управител на Области Видин до Кмета на Община Димово и Общинска служба "Земеделие и гори" гр. Димово (05.07.2004 г.).

ПИСМО на Общинска администрация гр. Димово до Областния управител на Области Видин (20.07.2004 г.).

ПИСМО на Министъра на културата до Кмета на Община Димово и Областния управител на Области Видин (01.11.2004 г.).

ПИСМО на Общинска администрация гр. Димово до Министъра на културата (9.11.2004 г.).

ПИСМО на Красимира Лука (научен ръководител на античен обект Conbustica до с. Кладоруб, общ. Димово) до Директора на Регионален Исторически музей Видин (24.08.2009 г.).

ПИСМО на Красимира Лука (заместник научен ръководител на теренни обхождания на територията на Община Димово) до Главния Директор на Главна дирекция ИОКН (19.04.2010 г.).

ПИСМО на Красимира Лука (заместник научен ръководител на теренни обхождания на територията на Община Димово) до Министъра на културата (07.06.2010 г.).

ЗАПОВЕД на Министъра на културата за приемане в защитена площ на Община Димово и организиране условията за съхраняване, опазване и експониране на движими културни ценности от територията на Рациария (11.10.2010 г.).

РАЗРЕШЕНИЕ за спасително археологическо проучване на обект Калето до с. Арчар (21.10.2010 г.).

ПРОТОКОЛ за предаване за съхранение в читалище "Образование" с. Арчар на движими културни ценности, произхождащи от територията на Рациария (25.11.2010 г.).

ПИСМО на Красимира Лука (научен ръководител на античен обект Калето до с. Арчар) до Директора на Регионален Исторически музей Видин (23.11.2010 г.).

ПИСМО на Директора на Регионален Исторически музей Видин до Красимира Лука (научен ръководител на античен обект Калето до с. Арчар) (25.11.2010 г.).

ДОКЛАД до Министъра на културата от Красимира Лука (научен ръководител на античен обект Калето до с. Арчар) (09.03.2011 г.)

ЗАПОВЕД на Министъра на културата за приемане в защитена площ на Община Димово и организиране условията за съхраняване, опазване и експониране на движими културни ценности от територията на Рациария (19.05.2011 г.).

ПИСМО на Областния управител на Област Видин до Красимира Лука (научен ръководител на античен обект Калето до с. Арчар) относно работна среща по проблемите на Рациария (03.06.2011 г.).

ПРОТОКОЛ от работна среща по проблемите на Рациария (14.06.2011 г.).

ПИСМО на Красимира Лука (научен ръководител на античен обект Калето до с. Арчар) до Областния управител на Област Видин относно изпълнение на Заповед на Министъра на културата № РД9К-0202/11.10.2010 г. и РД09-0232/19.05.2011 г. (01.08.2011 г.).

ПРОТОКОЛ по смисъла на чл. 93, ал. 1 от ЗКН за предаване на находки, открити на територията на Рациария (12.08.2011 г.).

ПРОТОКОЛ по смисъла на чл. 93, ал. 1 от ЗКН за предаване на находки, открити на територията на Рациария (15.08.2011 г.).

ПИСМО на Красимира Лука (научен ръководител на античен обект Калето до с. Арчар) до Министъра на културата (09.09.2011 г.).

АКТ за приемане на музейни предмети за постоянно ползване в Обществено значима колекция град Димово (30.09.2011 г.).

АКТ за приемане на музейни предмети за постоянно ползване в Обществено значима колекция град Димово (07.10.2011 г.).

ДОКЛАД от Красимира Лука (научен ръководител на античен обект Калето до с. Арчар) до Министъра на Културата (16.01.2012 г.).

ИСКАНЕ от проф. д.и.н. Румен Иванов за издаване на разрешително за теренни проучвания на античен обект Рациария (10.07.2012 г.).

ИСКАНЕ от проф. д.и.н. Румен Иванов за издаване на разрешително за теренни проучвания на античен обект Рациария (корекции от 23.07.2012 г.).

ИСКАНЕ от проф. д.и.н. Румен Иванов за издаване на разрешително за теренни проучвания на античен обект Рациария (корекции от 31.07.2012 г.).

ИСКАНЕ от проф. д.и.н. Румен Иванов за издаване на разрешително за теренни проучвания на античен обект Рациария (корекции от 08.08.2012 г.).

ПИСМО на Красимира Лука (председател на Българско Археологическо Сдружение "Иван Венедиков") до Кмета на град Видин относно възобновяване на археологическите проучвания на обект Colonia Ulpia Traiana Ratiaria и провеждане на Международно лятно училище по археология "RATIARIA 2012" (26.07.2012 г.).

ЗАПИТВАНЕ на Красимира Лука (председател на Бъгарско Археологиеско Сдружение "Иван Венедиков") до Областния управител на Област Видин за развитието и социализацията на археологическите обекти Ratiaria и Conbustica (26.07.2012 г.).

ПИСМО на Областния управител на Област Видин до Красимира Лука относно Запитване за развитието и социализацията на археологическите обекти Ratiaria и Conbustica (10.08.2012 г.).

ПИСМО на Красимира Лука (председател на Българско Археологическо Сдружение "Иван Венедиков") до Министерството на културата относно искане за издаване на разрешение за провеждане на теренно спасително археологическо проучване на обект Античен град Рациария при с. Арчар (30.07.2012 г.).

ПИСМО на проф. д.и.н. Румен Иванов до Областния управител на Област Видин относно археологически разкопки на обект Colonia Ulpia Traiana Ratiaria (09.08.2012 г.).

ПИСМО на проф. д.и.н. Румен Иванов до Министерството на културата относно искане за издаване на разрешение за провеждане на теренно спасително археологическо проучване на обект Античен град Рациария при с. Арчар (13.08.2012 г.).

ПИСМО на Красимира Лука (председател на Българско Археологическо Сдружение "Иван Венедиков") до Областния управител на Област Видин относно възобновяване на археологическите проучвания на обект Colonia Ulpia Traiana Ratiaria и Международно лятно училище по археология "RATIARIA 2012" (20.08.2012 г.).

ПИСМО от Зам. Мин. На културата арх. Г. Стоев до Директора на РИМ-Видин относно процедура по обявяване на Античен обект Рациария за Археологически резерват (23.10.2012 г.).